Urbanisme de vacances

Segons dades obtingudes de la base de dades iPUC.cat, dels anuncis oficials en matèria urbanística que es publiquen durant l’estiu (amb terminis coincidents amb el mes d’agost) només un 15% fan referència a la disposició addicional 10a del Text Refós de la Llei d’urbanisme.

Desconeixement, errada, oblit,...?

La resposta és una qüestió d’interpretació.

La disposició addicional 10a fa referència a l’ampliació de terminis quan la tramitació coincideix amb el mes d’agost.

De fet la redacció exacta és:

Ampliació dels terminis de tramitació
Els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

És per tant, una declaració legal de què el mes d’Agost és inhàbil a efectes administratius?

Podríem dir que sí, que la disposició addicional 10a vol evitar la realització de tràmits de particulars en el mes d’agost a conseqüència de requeriments o informacions públiques de l’Administració.

I per tant, la coincidència amb el mes d’agost del termini de qualsevol tràmit (per exemple, els terminis d’informació pública) es considera, per tant, ampliat un mes.

Una informació pública d’un mes publicada, per exemple, el dia 14 de juliol, i que, per tant, acabaria normalment, el 14 d’agost, s’ha d’entendre ampliada fins el 14 de setembre.

Però, per què aquesta tesis no és recolzada per tothom?

La resposta ve donada per la consideració de què tradicionalment el mes d'agost és inhàbil a efectes judicials i no a efectes administratius.

D’aquesta manera la Llei, estaria donant a l’Administració més temps per tal de resoldre la tramitació dels expedients durant l’estiu i així poder fer les notificacions pertinents amb més marge, no produint-se el silenci administratiu positiu per culpa de tenir els funcionaris de vacances. Així mateix estaria reconeixen que el mes d’agost no computa si es tracta d’interposar recursos contenciosos.

És a dir, que si hagués d’interposar un recurs contenciós administratiu contra un acte notificat el 14 de juliol, el termini de dos mesos establert finalitzaria el 14 d’octubre i no el 14 de setembre.

Per tant, segons aquest criteri, en els terminis d'exposició pública l’AGOST COMPTA i per tant un termini d'un mes d'exposició pública en el diari oficial del dia 14 de juliol acaba el 14 d’agost.

[seperatorsection]

Consideracions...

La disposició en qüestió fa referència a la tramitació i a la resolució definitiva de figures de planejament i de gestió.

En aquest sentit, podríem fer els apunts següents:

Segons el que estableix la Llei d’urbanisme (TRLUC) quan ens referim a figures de planejament, estem parlant de les figures següents (Títol 3r. capítol I, art. 55-72):

 • pla director urbanístic (PDU)pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
 • programa d'ordenació urbanística municipal (PAUM)
 • normes de planejament urbanístic
 • pla parcial urbanístic (PPU)
 • pla especial urbanístic (PEU)
 • pla de millora urbana (PMU)
 • catàleg de béns protegits i ordenances municipals
 • projecte de urbanització

Els instruments de gestió són (art. 119):

 • la divisió poligonal
 • Els estatuts i bases d’actuació en la modalitat de compensació bàsica
 • Els projectes de reparcel·lació
 • La determinació del sistema d'actuació

En relació a la tramitació, els tràmits en els quals s’inclouen terminis tant en expedients de planejament com de gestió són:

 • La informació pública
 • La resolució i notificació dels acords d'aprovació

Per tant, al meu entendre, tenint en compte la redacció de la disposició addicional 10a i les consideracions anteriors, el criteri de declarar el mes d'agost inhàbil a efectes d'informació pública és del tot convenient.

Podríem afegir que amb aquesta determinació queda reforçat el compliment d’un dels principis generals de l’actuació urbanística, el Principi de publicitat i de participació (article 8 TRLUC i article 2 RLUC).

No cal dir que la inobservança d’un principi general comporta un incompliment de la llei i en molts casos la nul·litat de ple dret d’un instrument de planejament o d’una ordenança o l'anul·lació d’un acte administratiu que aprova un instrument de gestió urbanística.

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir