Terrenys, solars, finques

En urbanisme parlem de terrenys, solars, finques, parcel•les i béns immobles, i sovint aquests termes es confonen.
En aquesta entrada definirem la terminologia bàsica referent al sòl.

Terreny
Extensió o espai de terra.

Terreny forestal o forest
Tot aquell terreny on vegeten espècies forestals arbòries, arbustives o herbàcies, siguin espontànies o procedents de sembra o plantació, que compleixin o puguin complir funcions ambientals, protectores, productores, culturals, paisatgístiques o recreatives. (Llei de forests)

Són terrenys forestals o forests (Llei forestal de Catalunya):

  • Els sòls rústics, poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes.
  • Els erms situats en els límits dels boscos i que siguin necessaris per a la protecció d’aquests.
  • Els erms que per les seves característiques siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
  • Els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l’autorització corresponent, i els camins forestals.
  • Els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d’explotació forestal amb espècies de creixement ràpid (pollancres, eucaliptus, etc.) Aquests terrenys es consideren terrenys forestals temporals amb una durada mínima del torn de l’espècie.

Us recomanem ampliar aquest concepte amb l’enllaç següent: Enllaç

LEGISLACIÓ RELATIVA

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (BOE núm. 280, de 21- 11-2003), i Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (BOE núm. 102, de 29-4- 2006).

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978, de 15-4-1988; modificació DOGC núm. 1057, de 19-10-1998), i Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 1927, de 29-7-1994).

- Ordre de 10 de juny de 1997, per la qual s’estableix el període mitjà de producció de les principals espècies forestals de Catalunya (DOGC núm. 2419, de 25-6-1997).

Solar
Tenen la consideració de solar, als efectes de la Llei d’Urbanisme, els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents:

  • a. Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
  • b. Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
  • c. Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.
  • d. Que, per edificar-los, no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.

LEGISLACIÓ RELATIVA

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Finca
Unitat de sòl o d’edificació atribuïda exclusivament i excloent ment a un propietari o diversos en proindivís, que es pot situar en la rasant, en el vol o en el subsòl. Quan, d’acord amb la legislació hipotecària, pugui obrir foli en el Registre de la Propietat, té la consideració de finca registral.(Article 17, Llei de sòl)

LEGISLACIÓ RELATIVA

Llei de sòl. Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl (BOE núm. 154, de 26 de juny i suplement en català de la mateixa data)

Parcel.la
Unitat de sòl, tant en la rasant com en el vol o el subsòl, que tingui atribuïda edificabilitat i ús o només ús urbanístic independent. (Article 17, Llei de sòl).

LEGISLACIÓ RELATIVA

Llei de sòl. Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl (BOE núm. 154, de 26 de juny i suplement en català de la mateixa data)

Bé immoble
Als exclusius efectes cadastrals, té la consideració de bé immoble la parcel•la o porció de terra d'una mateixa naturalesa, enclavada en un terme municipal i tancada per una línia poligonal que delimita, a aquests efectes, l’àmbit espacial del dret de propietat d'un propietari o de diversos proindivís i, si s’escau, les construccions ubicades en l’àmbit esmentat, sigui quin sigui el seu propietari, i amb independència d'altres drets que corresponen a l’immoble.

LEGISLACIÓ RELATIVA

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO.(BOE de 8 de marzo de 2004).

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir