Registre, Cadastre i Urbanisme

Gràcies a una consulta relacionada amb la situació jurídica d'un immoble, hem decidit publicar aquesta entrada.
De fet el tema que es planteja és el d’aclarir el contingut i la utilitat dels principals documents i conceptes vinculats a la propietat d’un immoble.
Per tant, a continuació us deixem un llistat de definicions per introduir-se en aquest tema:

Document de compravenda.

  El document de compravenda és un contracte privat entre el venedor i el comprador i no és obligatori. És un contracte que obliga a les parts a complir el seu contingut, sempre que no sigui contrari a la llei, i tot i que és plenament vàlid no és suficient per a inscriure la propietat al Registre ni per formalitzar una hipoteca.

Títol de propietat o escriptura.

  L’escriptura és un document públic atorgat davant notari. L’escriptura no és obligatòria però és aconsellable per a donar seguretat i eficàcia. L’escriptura pública és necessària per a accedir al registre de la Propietat.

Nota simple registral. 

  És un document públic que acredita la inscripció d’una propietat al Registre de la Propietat, i que inclou les circumstàncies essencials relatives a la descripció, domini i càrregues de la finca. La nota simple només té valor informatiu, i és imprescindible per saber qui és el propietari, les càrregues (hipoteques, embargaments...), si té llogaters, etc. El Registre de la Propietat depèn del Ministeri de Justícia i és un registre de drets. Els drets inscrits queden protegits de manera que es poden fer valer davant els Tribunals.
 • Per a sol•licitar una nota simple al Registre:  Enllaç 

Referència Cadastral. 

  La referència cadastral és l’identificador oficial i obligatori dels béns immobles. Gràcies a la referència cadastral se sap amb exactitud de quin bé immoble es tracta en els negocis jurídics (compravendes, herències, donacions, etc.). La consignació de la referència cadastral en el Registre de la Propietat facilita la identificació física de l'immoble davant de tercers, millorant així l'agilitat i la seguretat de les transaccions immobiliàries.
 • Per a localitzar la referencia cadastral d’un immoble: Enllaç 

Impost de Béns Immobles (IBI - Contribució).

  L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles, i la seva gestió és local, és a dir que són els Ajuntaments els que aproven les ordenances fiscals per a imposar-lo segons la classificació que fa el Cadastre dels béns immobles (urbans, rústics i de característiques especials) depenent de la naturalesa del sòl que atorga el planejament urbanístic (classificació urbanística).

Classificació urbanística. 

  Els plans d’ordenació urbanística municipal classifiquen tot el sòl del territori corresponent en sòl urbà, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable.
 • Per a localitzar la classificació urbanística d’un immoble: Enllaç 

La redacció d’aquesta entrada ha estat possible gràcies als enllaços següents:

 • Registre de la Propietat: Enllaç
 • Notaris: Enllaç
 • Cadastre: Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI). Enllaç
 • Codi Civil de Catalunya, llibre V, TÍTOL IV Del dret de propietat Article 541. Enllaç
 • DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Enllaç 

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir