Què és un PERI?

Un grup de veïns ens ha fet una consulta en relació a com solucionar  la situació actual de la urbanització en què viuen.

Ens diuen que es tracta d’un conjunt de casetes de 2a residència construïdes durant els darrers anys del segle passat, situades en un àmbit aïllat del nucli urbà... i que està dins un PERI.

L’àmbit està totalment edificat i en l’actualitat la majoria dels veïns hi viuen tot l’any. El problema és que tenen els carrers sense asfaltar i algunes mancances de serveis com ara el clavegueram i l’enllumenat públic.

Per tal de conèixer l’abast de la consulta hem fet una  investigació per a conèixer la situació urbanística i cadastral de l’àmbit, consultant el MUC, el RPUC i la seu electrònica del Cadastre.

El resultat és que el municipi al qual pertany aquest sector està regulat per unes normes subsidiàries de planejament aprovades en els anys 90.

Això vol dir que el municipi no té Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) com a figura de planejament sinó un conjunt de normes que el supleixen. Les Normes Subsidiàries Municipals són com un pla reduït que té la mateixa funció d’un Pla General, però menys complex.

En el cas que ens ocupa, les Normes Subsidiàries detallen per aquest àmbit una classificació de sòl urbà i fixen que està pendent d’un Pla Especial de Reforma Interior (PERI).

La finalitat del PERI és fer front als serveis pendents. Les Normes Subsidiàries incorporen un plànol d’ordenació vinculant i unes recomanacions per que fa  a les condicions de tipologia fixant uns paràmetres urbanístics (ocupació màxima de parcel.la, alçada, separacions, parcel.la mínim...).

Però...

Què és un PERI?

Un document  que defineix les condicions de desenvolupament d'un àmbit de sòl urbà.

Un PERI estableix la normativa concreta d'edificació, el sistema de gestió i la urbanització pendent.

Per entendre per a què serveix un PERI és important conèixer quins són els deures dels propietaris d'un sector com el que ens ocupa.

Com es tracta d'un sòl urbà no consolidat, en resum, els deures són:

  • Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic.
  • Cedir a l’ajuntament d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat  per als sistemes  (carrers, equipaments i zones verdes).
  • Costejar, executar i cedir a l’ajuntament totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d'ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques.

Tots aquests deures s'han de detallar i programar. El document que explica totes les accions i determina les condicions és el anomenem PERI o PMU (Pla de Millora Urbana) i  va lligat amb 2 documents més que són:

  1. Projecte de reparcel·lació, per a repartir les despeses de urbanització entre els propietaris  i gestionar les cessions.
  2. Projecte de urbanització, per a detallar les obres pendents i el seu cost.

+ Preguntes:

Quin tècnic s’encarrega de fer aquests documents i quin cost tenen?

La figura essencial per a resoldre aquest tipus d'encàrrec és un arquitecte urbanista.

I el cost dependrà de la superfície de l'àmbit, del número de parcel.les, la topografia, els serveis pendents...

Són molts els factors que influeixen en el cost de la redacció de figures de planejament i d'instruments de gestió.

Els documents que cal contractar són:

  • Aixecament topogràfic digital i estudi geològic del sòl
  • Elaboració del planejament derivat (PERI)
  • Elaboració del projecte d’urbanització i direcció d’obres
  • Documentació ambiental, econòmica, estudis d’inundabilitat, mobilitat, memòria social
  • Projecte de reparcel•lació

Quant temps es tarda a tramitar tots aquests documents?

Pel que fa al temps de tràmit podem estimar que si es vol fer tot alhora, el termini mínim podria ser d'un any però advertim que són molts els factors que influeixen i que per tant és molt difícil determina-ne la durada real.

PERI

 

Si esteu afectats per un PERI us recomanem l’assessorament d’un especialista urbanista que analitzi la vostra situació.

En el cas que no tinguéssiu cap professional de referència, us informen que comptem amb un equip de tècnics que a bon segur us podrien donar un cop de ma amb aquest assumpte si així fos del vostre interès.

Contacteu amb nosaltres

661 755 615 – consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir