Pou d’aigua

Vull aprofitar l'aigua d'un pou, què he de fer?

La legislació vigent reconeix el dret de l’explotació de l’aigua subterrània i determina que l’obertura de pous i la instal•lació en aquests pous d’instruments per extreure aigües subterrànies sense disposar prèviament de la concessió o l’autorització de l’organisme de conca per a l’extracció de les aigües suposa una acció constitutiva d’infracció.

Per tant per a complir amb la legalitat els pous i sondeigs per extreure aigua sigui quin sigui el seu ús han d’estar convenientment registrats a l’Agència Catalana de l’Aigua i constar al catàleg de pous i aprofitaments d’aigua. Així mateix, també s’ha de sol•licitar l’obertura de nous pous o aprofitaments.

Per aprofitar l'aigua d'un pou cal sol•licitar una autorització o concessió a l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En cas que l'aprofitament sigui de menys de 7.000 m³ a l'any cal sol•licitar l'autorització H0345. L’autorització és tant per aprofitaments d’aigües subterrànies per a perforació de pous en zona de policia de lleres o en aqüífers protegits, com per a la comunicació de l'existència de pous.

La tramitació de les sol•licituds està subjecte a una taxa que és exigible en el moment de la finalització del procediment.
La quantia de la taxa és la que estableix, per a cada tipus de procediment, el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, amb l’actualització de l'1,02 % que estableix l’article 45 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, la de l’1,01 % que determina l’article 49 de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2011, i l’actualització de l'1,14 % que estableix la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

Important: consideracions a tenir en compte

Taxes

Fins el moment les Taxes aplicables als tràmits sobre autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua per els Aprofitaments d’aigües subterrànies fins a 7.000 m³/any (inclou aigües pluvials) són:

 • Autoritzacions d'aprofitaments privatius per disposició legal:  186,44 euros, incloent-hi la inscripció posterior.
 • La quota dels procediments de modificació, novació o revisió d'autoritzacions és l’equivalent al 50% del import establert:  93,25 euros.
 • En el cas de transmissió d'autorització, la quota és l’equivalent al 20% establert: 37,30 euros.
 • Autoritzacions de perforació de pous: 377,45 euros (Nota: Si amb posterioritat se sol·licita la inscripció de l’aigua subterrània del mateix pou fins a 7.000 m3/any (model H0345), no es tornarà a cobrar la taxa).

La Sol•licitud de certificat d'inscripció al Registre d'Aigües (H0399) està subjecte a una taxa de 62,90 euros.

Actualització 2014

Comptadors d'aigua

DECRET 47/2005, de 22 de març de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua

Article 21.3 d) Els aparells o elements de mesura a què  fan referència els apartats anteriors s'han d'ajustar a les especificacions tècniques fixades en l'annex B7.
Annex-B7
Especificacions tècniques de comptadors i totalitzadors d'aigua
Característiques generals:
Tots els comptadors hauran de registrar el cabal total de forma acumulada. Tots els comptadors han d'estar instal·lats d'acord amb les instruccions del fabricant i correctament precintats.

Comptadors mecànics: han de tenir l'aprovació nacional del model (Ordre de 28 de desembre de 1988) o l'aprovació CEE del model (directiva 75/33/CEE), i la verificació primitiva.

Especificacions per a comptadors elèctrics:

A més del cabal acumulat l'aparell haurà de registrar les hores de funcionament, totalitzant les hores que l'aparell ha tingut alimentació elèctrica, ja sigui mitjançant un registre intern o mitjançant un comptador horari independent degudament precintat. En ambdós casos tant la lectura de cabal total com les hores totals de funcionament han de ser sempre visibles.

Els aparells de mesura elèctrics han de tenir memòria suficient per enregistrar i emmagatzemar els valors continus de cabal i temps, i les incidències d'un any complet. S'entén per incidències els possibles talls de corrent i errors en lectura del mesurador, errors en la comunicació sensor-transmisor, lectures superiors al nivell màxim i lectures inferiors al nivell mínim.

Totes les dades que registri l'aparell de mesura han d'estar protegides de manera que no siguin manipulables ni resetejables. Els valors registrats de les incidències junt amb els valors de temps i cabal instantani s'han de poder consultar, bolcant les dades des de la memòria. Aquestes dades també han d'estar protegides.

El sistema de protecció de dades es pot fer mitjançant el bloqueig per codi accés, permetent l'accés a les dades disponibles i restringint l'accés a la programació de l'aparell mitjançant un codi. Aquest codi l'ha de conèixer únicament l'Agència Catalana de l'Aigua. També es poden protegir les dades precintant l'aparell de manera que l'accés al teclat quedi totalment restringit.

Els representants de l'Agència Catalana de l'Aigua podran procedir a desprecintar o desbloquejar l'aparell per bolcar aquestes dades. Aquests valors s'han de poder visualitzar en un ordinador i en el cas de necessitar un software especial l'establiment l'ha de tenir disponible.

En el cas d'instal·lar un mesurador de cabal en canal obert, s'ha d'acondicionar l'abocament, ja sigui amb un vessador segons norma ISO 1438 (1980), o amb un canal segons norma ISO 4359 (1983) i estar instal·lats segons aquestes disposen; en el cas que no es compleixin aquestes normes, cal disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable al canal instal·lat i les condicions d'utilització. En tot cas, cal disposar dels certificats de calibratge i d'instal·lació correcta del canal emesos per la casa fabricant i per la casa instal·ladora, respectivament, o bé per un organisme oficial.

En el cas dels totalitzadors instal·lats en canals oberts, si escau, han de registrar també el valor del nivell d'aigua (alçada) dins el canal. Els sensors de mesura han d'estar fixats i precintats de manera que es garanteixi que l'alçada d'aquests respecte el canal no es pot modificar

En tots els casos, els aparells de mesura han de tenir el certificat de correcta instal·lació, calibratge i programació, emès per la casa fabricant, la casa instal·ladora o bé per un organisme oficial.

Riscos

Cal afegir què els pous són construccions que poden representar un risc físic per a les persones, sobretot quan tenen gran diàmetre, o bé poden afavorir la contaminació de les aigües subterrànies per circulació vertical al llarg de l’espai anular que hi ha entre l’encamisat (d’obra o de tub) i el diàmetre de la perforació original. Quan un pou resta en desús, aquests riscos poden augmentar perquè sovint desapereixen els elements de protecció bàsics a l’entorn de la captació, cas habitual si cessa l’activitat a què es destinava l’aigua.

Per tant, cal prevenir tant accidents com l’afecció a les aigües subterrànies clausurant els pous en desús.

Els pous que no estan degudament protegits poden esdevenir una via directa per a l’entrada als aqüífers de contaminants químics o bacterians, o la propagació vertical de la contaminació ja present en alguns nivells cap a d’altres que no estan contaminats.  

Ampliar informació: Guia tècnica per a la clausura de pous - PDF

 

Normativa aplicable i enllaços relacionats

Normativa aplicable:

 • Inscripció d’aprofitament fins a 7.000 m3/any
  • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües (art. 54).
 • Comunicació de perforació d’un nou pou fins a 7.000 m3/any
  • Reglament del domini públic hidràulic, RD 849/1986, d’11 d’abril (art. 85).
  • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües (art. 54).
 • Pou en zona de policia
  • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües(art. 54).
  • Reglament del domini públic hidràulic, RD 849/1986, d’11 d’abril (art. 87.4).
 • Aqüífer sotmès a normes de protecció especial -zona protegida-
  • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües (art. 54) en concordança amb el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
  • Reglament del domini públic hidràulic, RD 849/1986, d’11 d’abril (art. 84.2).

Enllaços relacionats:

Font: web del Departament de Territori i Sostenibilitat

Som tècnics experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

http://www.philae.es

http://www.philae.es

 

934 204 139 

philae@philae.es

Compartir