Plusvàlua i edificis catalogats.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i edificis catalogats.

Aquesta setmana se’n ha plantejat una qüestió entorn al impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el cas d’un edifici catalogat com d’interès cultural.
Concretament la pregunta va dirigida a si els edificis catalogats estan exempts del impost de plusvàlua en el moment de canvi de propietari.

Per a respondre aquesta pregunta hem de disposar de la situació del immoble. És important tenir aquesta dada ja que aquest impost és potestatiu (no obligatori) i, per tant, és cada Ajuntament qui decideix si acorda la imposició de la Plusvàlua i en regula els diferents aspectes mitjançant ordenança fiscal.

En aquest cas, el municipi és Barcelona.

Actualment la majoria dels municipis disposen d’un servei telemàtic d’informació que permet la consulta online de les ordenances fiscals i fins i tot, existeixen programes d’ajuda que faciliten el càlcul i la gestió del pagament.

En l’article 4t de l'ordenança municipal de Barcelona trobem l’apartat de les exempcions:

Art. 4t. Exempcions

Art. 4t. Exempcions.
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic, o que hagin estat declarats individualment d’interès cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:

Primera. Que les obres s'hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de manifest l’increment de valor, després de l’obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d’aquesta classe de béns.
Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a l'efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de valor.
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin del percentatge, en relació al valor cadastral, igual a l’interès legal del diner més un punt en el moment de la meritació.

Enllaç a l’Ordenança

I és on trobem la resposta però està vinculada als condicionants següents:

  1. Cal saber la catalogació concreta de l’edificació en qüestió.
  2. Cal conèixer si la propietat ha realitzat obres de conservació, millora o rehabilitació.
  3. Cal tenir en compte les rendes brutes associades al immoble.

Punt 1

En relació al primer punt, ens cal fer una investigació de la situació urbanística. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona és molt senzill, ja que el web municipal disposa d’un cercador anomenat “BCNPIC: Punt d'Informació Cartogràfica de Barcelona” que introduint el nom del carrer i el número ens retorna un plànol amb la qualificació urbanística.

 

En el cas d’estudi, el plànol que ens dibuixa el cercador ens indica que està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i està identificat amb la lletra B (Bé immoble catalogat d’Interès Local (BCIL)).

Per a concretar la catalogació cal accedir al Pla Especial de Protecció, ja que cal conèixer si s’ha declarat individualment d’interès cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Article 17

Article 17
Catalogació de béns immobles

  1. La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local.
  2. La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
  3. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Enllaç a la Llei 16/1985.
Enllaç a l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona

El text del Pla Especial ens concreta que aquest pla regula el patrimoni cultural immobiliari de la ciutat de Barcelona segons el que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, però no ens dóna informació de la inscripció dels immobles catalogats en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Per tal de resoldre aquest tema caldria fer una consulta concreta al serveis tècnics municipals.

Punt 2

En relació al segon punt, s’ha de tenir en compte que cal acreditar que els propietaris han fet, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació amb llicència municipal amb un import total igual o major a l’increment de valor.


Exemple:

Suposem la data de l’escriptura pública de transmissió del bé és 01/12/2012. Per a poder calcular l’increment de valor, cal saber quants anys sencers han transcorregut des de l’adquisició immediatament anterior. Suposem que es va comprar el 01/06/1995. Per tant, han transcorregut 17 anys sencers.
Al rebut de l'IBI de l'exercici 2012 trobarem el valor cadastral del sòl. Suposem que és de 10.000 €.
El coeficient aprovat per l’Ajuntament per aquest tram d'anys és de 2,8. (art. 5.3 de l’ordenança fiscal).

El càlcul del increment de valor és:
- Valor del sòl : 10.000 €
- Anys sencers transcorreguts: 17
- Increment de valor: (10.000*17*2,8%)= 4.760 €
Per tant l’import total de les obres a acreditar ha de ser com a mínim de 4.760€.

 

Punt 3

I per acabar, en relació al punt 3, cal saber el valor de la renda bruta màxima ( lloguer de l’immoble).

 

Exemple:

Per a resultar exempt del impost caldria, si el Valor cadastral de l'immoble és de 100.000€, que el valor del lloguer sigui com a màxim de:

Interès legal del diner més un punt (2012): 5%
Valor màxim de la renda bruta : 100.000 * 5% = 5.000€

 

Enllaç al tràmit d’Exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys

 

Altres informacions relacionades:

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir