Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, que han de regir la redacció del projecte d’obres i concessió administrativa sobre el domini públic per a la construcció i explotació d’un hotel al Turó de Gardeny.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir