Obres locals i Contribucions especials

El què cal saber sobre les contribucions especials.

 • Els tributs, es classifiquen en taxes, impostos i contribucions especials.
 • Les Contribucions especials són els tributs que l’Ajuntament pot exigir per la realització d’una actuació concreta sempre que se’n derivi un benefici especial per a determinats ciutadans o un augment del valor dels seus béns. És una via legal de finançament per a les entitats locals per a les obres i els serveis de caràcter ordinari.
 • La recaptació s’ha de destinar a cobrir les despeses de l’actuació.
 • Els subjectes que han de cobrir la despesa són les persones físiques o jurídiques o entitats especialment beneficiades per la realització de les obres o l’establiment del servei.
 • Les contribucions especials estan pensades per a repercutir fins com a màxim el 90% del cost total d’una actuació en sòl urbà (obres d’execució o d'establiment o ampliació de serveis públics, incloses les expropiacions, la redacció del projecte i la direcció de les obres).
 • Les contribucions especials s’estableixen mitjançant una ordenança fiscal i cal un acord previ d’imposició, que ha de contenir el cost de l’actuació, els contribuents i els criteris de repartiment.
 • És una qüestió complexa determinar amb quina intensitat el ciutadà resulta especialment beneficiat per l’actuació o en quin grau els seus béns augmenten de valor per la realització d’aquesta. Per això la llei fixa 4 paràmetres que es poden utilitzar per aplicar les quotes, i no se’n pot utilitzar cap altre:
  • metres lineals de façana,
  • superfície de la finca,
  • valor cadastral
  • edificabilitat de la finca segons planejament.
 • Normalment s’utilitzen com a mínim 2 paràmetres, establint i motivant els percentatges. Els paràmetres més freqüents són els metres lineals de façana i la superfície del solar, i els resultats han de ser justos i equitatius.
 • La manca de rigor i de informació motivada per part de l’ajuntament en la justificació de l’existència de benefici per als ciutadans afectats i en la ponderació dels interessos públics i privats pot vulnerar el dret de recurs i defensa del contribuent.
 • Una de les qüestions més controvertides és determinar el benefici que l’actuació genera per als contribuents afectats envers el benefici general per a tot el municipi, i el repartiment dels costos entre els ciutadans i l’Administració en funció d’aquest guany. La Llei no dóna una definició legal del terme benefici, no concreta què s’ha d’entendre per benefici especial ni els supòsits en què es pugui estimar que es produeix. Ha estat la jurisprudència, que ha anat delimitant el contingut. Ha entès que la imposició del tribut exigeix que el benefici no sigui general i col·lectiu, sinó que afecti de manera especial determinades persones de manera individualitzada. Si l’actuació beneficia tota la comunitat no es poden cobrar contribucions especials: solament es poden imposar a les persones especialment beneficiades, quan el benefici sigui sensiblement superior al general. Així mateix, el benefici ha de ser concret, directe i especial.
 • En relació amb les obres o els serveis, cal dir que no totes les actuacions municipals són susceptibles d’imposició de contribucions especials: cal que impliquin una millora de caràcter quantitatiu o qualitatiu. Són excloses de l’àmbit d’aplicació de les contribucions especials les obres de reparació, reposició, manteniment o conservació.
 • El contribuent pot reaccionar en contra mitjançant l’aportació de prova en contrari, que s’ha de resoldre de manera motivada, a fi de garantir el dret de tutela efectiva consagrat en l’article 24 de la Constitució.
 • Les contribucions especials es poden impugnar si el seu import és tan alt que supera el possible benefici o augment de valor que les obres poden suposar a les finques afectades.
 • Les obres no poden començar fins que s’ha notificat la quota individual a tots els contribuents.
 • I si l’Ajuntament rep subvencions per aquesta actuació, el percentatge es calcula de la manera següent:

Exemple:

Pressupost de l’actuació: 200.000€ (A)

Subvenció: 60.000€ (B)

Import que suporta l’Ajuntament: 140.000€ (A-B=C)

Percentatge màxim de contribucions especials (90%C): 126.000€


 

Legislació de referència:

A la part inferior d'aquesta publicació us deixem la selecció d'articles clau.

Mapa dels municipis que darrerament han tramitat contribucions especials

Aquest és un exemple de l'ús de les dades recollides per l'equip d'iPUC.cat.
Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Llei general tributària

Llei general tributària

Article 2

2. Els tributs, sigui quina sigui la seva denominació, es classifiquen en taxes, contribucions especials i impostos:

 • a) Taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin a l'obligat tributari, l'afectin o el beneficiïn de manera particular, quan els serveis o les activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o es realitzin pel sector privat. S'entén que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret públic quan es duguin a terme mitjançant qualsevol de les formes que preveu la legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat correspongui a un ens públic.
 • b) Contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció per l'obligat tributari d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics.
 • c) Impostos són els tributs exigits sense contraprestació el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.

 

 

ROAS

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

 • 9.1 Les obres locals poden ser d'urbanització i ordinàries.
 • 10.1 Les obres ordinàries es regeixen per la normativa de règim local.
 • 10.2 Les obres d'urbanització es regeixen pel que disposa la legislació urbanística.(veure DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme)
 • 12.1 A l'efecte de l'elaboració dels projectes corresponents, les obres locals ordinàries es classifiquen, segons el seu objecte i la naturalesa, en els grups següents:
  • a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
  • b) Obres de reparacions menors.
  • c) Obres de conservació i manteniment.
 • 12.2 Són obres de primer establiment les que donen lloc a la creació d'un bé immoble.
 • 12.3 El concepte general de reforma abasta el conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent.
 • 12.4 Es consideren obres de reparació les necessàries per esmenar un dany produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan afecten fonamentalment l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions, o suposen alteració del volum, tenen la qualificació de gran reparació. En els altres casos, que no revesteixen complexitat tècnica constructiva, per no ser necessàries obres arquitectòniques bàsiques com les esmentades, es consideren obres de reparació menor.
 • 12.5 Quan tenen per objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l'ús natural del bé, les obres necessàries tenen la consideració d'obres de conservació i manteniment.
 • 18.1 Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s'han de definir de manera que un facultatiu competent diferent de l'autor pugui dirigir, d'acord amb aquell, els treballs d'execució de les obres.
 • 18.2 Els projectes han de ser redactats amb el rigor tècnic necessari per tal d'evitar posteriors modificacions.
 • 24. Els projectes que es refereixin a obres locals ordinàries de primer establiment, de reforma o de gran reparació, han de contenir, en tot cas:
  • a) Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir en compte, inclòs el compliment de la normativa d'accessibilitat, i la justificació de la solució adoptada.
  • b) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l'expressió dels preus unitaris i els descompostos, els estats d'amidaments i les dades necessàries per a la valoració de les obres.
  • c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i se'n reguli l'execució.
  • d) Els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida.
 • 25.1 A mes, si escau, el projecte ha d'incloure:
  • a) Un programa de desenvolupament dels treballs.
  • b) Una proposta de la classificació que, segons el registre de contractistes, hagi de tenir l'empresari, quan per causa de la quantia es requereixi.
 • 25.2 Quan calgui, també s'han d'incloure en el projecte:
  • a) La relació detallada i la valoració dels béns que s'hagin d'ocupar i, si s'escau, expropiar i la relació dels seus titulars.
  • b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions administratives que siguin prèvies a la realització de les obres, amb el detall necessari que permeti l'execució, quan aquesta estigui sotmesa als esmentats tràmits.
  • c) Els estudis econòmics i administratius sobre el règim d'utilització, inclosos els dels costos d'explotació i manteniment, i les tarifes que, si s'escau, s'hagin d'aplicar.
  • d) El corresponent estudi de seguretat i higiene en el treball, d'acord amb la legislació aplicable, el programa de control de la qualitat general de l'obra i l'estudi de valoració dels riscs que en suposi l'execució, a l'efecte de l'assegurança d'aquests.
  • e) Un estudi de l'impacte sobre el medi natural, quan l'obra projectada estigui compresa en l'àmbit de la normativa d'aquesta naturalesa, amb el contingut i les determinacions que aquella exigeixi.
  • f) Un estudi sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria.
 • 26.1 La memòria ha de considerar els factors sòcio-econòmics, tècnics, administratius i estètics que defineixin les obres projectades i les seves característiques, com també la justificació de la solució adoptada, sens perjudici d'altres dades i, si s'escau, els elements que estableixi la normativa sectorial aplicable.
 • 26.2 A la memòria s'han d'acompanyar com a annexos els documents a què es refereix l'article anterior, quan legalment s'hagin de formalitzar
 • 27.1 El pressupost d'execució material resulta de la suma dels productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i les partides alçades.
 • 27.2 El pressupost d'execució per contracta s'obté incrementant al d'execució material els conceptes següents:
  • a) Despeses generals d'estructura que incideixin en el contracte, xifrades en els percentatges següents:
   • Del 13% al 17%, a fixar per cada ens local tenint en compte les circumstàncies concurrents, en concepte de despeses generals de l'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals (IVA exclòs), tributs, preus o altres drets de l'administració legalment establerts que incideixin sobre el cost de les obres i d'altres derivats de les obligacionsdel contracte. També s'han d'incloure en aquest concepte, si s'escau, les despeses derivades de la seguretat i la higiene en l'execució de l'obra, del control de qualitat de la obra, i les assegurances a tercers.
   • El 6%, en concepte de benefici industrial del contractista.
  • b) L'impost sobre el valor afegit que gravi l'execució de l'obra, el tipus del qual s'ha d'aplicar sobre la suma del pressupost d'execució material i les despeses generals d'estructura assenyalades a l'apartat 2.a) d'aquest article.
 • 27.3 El pressupost de l'obra, quan aquesta la porti a terme la mateixa administració, és el d'execució material, incrementat en el percentatge que representin les quantitats que hagin de percebre, si s'escau, els empresaris col·laboradors pel treball o la gestió que aportin. En el pressupost s'ha d'incloure, com a partida independent, l'impost sobre el valor afegit que correspongui.
 • 28.1 El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra s'ha de fonamentar en els costos directes i indirectes necessaris per a l'execució, sense incorporar l'import de l'impost sobre el valor afegit que pugui gravar el lliurament dels béns o les prestacions dels serveis realitzats.
 • 28.2 A aquest efecte, es consideren costos directes:
  • a) La mà d'obra, amb els plusos, les càrregues i les assegurances socials que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
  • b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que restin integrats en la unitat de la qual es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
  • c) Les despeses de personal, combustible, energia i d'altres que es produeixin per l'accionament o el funcionament de la maquinària i les instal·lacions utilitzades en la realització de la unitat d'obra.
  • d) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i les instal·lacions esmentades.
 • 28.3 Es consideren costos indirectes:
  • a) Les despeses d'instal·lacions d'oficina a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a albergs, laboratoris i altres d'anàlegs.
  • b) Els costos del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos.
  • Les despeses indirectes, llevat d'aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d'obra o en partides alçades, s'han de xifrar en un percentatge sobre els costos directes igual per a totes les unitats d'obra. Aquest percentatge l'ha de proposar, en cada cas, el tècnic autor del projecte, tenint en compte la naturalesa de l'obra projectada, la importància del pressupost i el possible termini d'execució.
 • 29.1 El plec de prescripcions tècniques per a l'execució de les obres ha de consignar les característiques que han de complir els materials a emprar, les condicions d'execució de les diferents unitats d'obra i instal·lacions que s'hagin d'exigir, i les precaucions a adoptar durant la construcció. Així mateix, ha de detallar les formes d'amidament i la valoració de les diferents unitats d'obra i les d'abonament de les partides alçades, el termini de garantia, les condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les obres i, si s'escau, les altres determinacions que estableixi la legislació sectorial aplicable.
 • 29.2 Llevat que l'objecte de la licitació ho exigeixi, les especificacions tècniques no han d'esmentar productes d'una fabricació o procedència determinades o procediments particulars que puguin afavorir o eliminar possibles licitadors. Quan no es pugui oferir una descripció de l'objecte de l'obra, de la instal·lació o del bé mitjançant altres dades suficientment precises i intel·ligibles podran indicar-se marques, llicències o tipus, sempre que vagin acompanyats de la menció "o equivalent".
 • 29.3 El plec no ha de contenir declaracions o clàusules que pel caràcter econòmic o estrictament jurídic hagin de figurar en el plec de clàusules administratives.
 • 30.1 Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, replantejar i construir les obres.
 • 30.2 Els plànols han de ser suficientment descriptius perquè se'n puguin deduir els mesuraments que serveixin de base per a les valoracions pertinents, per a l'exacta realització de l'obra, i per a la formació dels plans d'execució en obra o en taller.
 • 30.3 Els projectes han d'incloure, quan siguin necessaris, els plànols d'informació, generals, constructius i de replanteig, i de detall, sens perjudici d'altres d'exigibles segons el tipus de l'obra.
 • 31.1 Quan calgui s'ha d'incloure en el projecte, en un annex a la memòria, la relació detallada dels béns i els drets que s'hagin d'ocupar i, si s'escau, d'expropiar, com també la valoració individualitzada, als efectes previstos a l'article 40.1 d'aquest Reglament.
 • 31.2 En l'esmentada relació s'ha d'expressar la situació material i jurídica de cadascun dels béns i els drets necessaris, com també la identitat dels titulars respectius. Aquests han de prestar, si s'escau, la seva col·laboració i permetre les operacions de replanteig i de comprovació que els tècnics de l'administració hagin d'efectuar.
 • 32. El programa de treball a què es refereix l'article 25.1 d'aquest Reglament ha de definir de manera esquemàtica i indicativa, en un document annex a la memòria, les previsions dels terminis d'execució de les diferents parts en què es pugui descompondre l'obra, com també determinar els imports que correspongui abonar per l'ens local en cadascuna d'elles.
 • 34. Obres de reparacions menors.Per a l'execució de les obres que tinguin la consideració de reparacions menors, d'acord amb el que estableix l'article 12.4 d'aquest Reglament, només és preceptiu, com a document integrant, el pressupost. No obstant això, si la quantia de les reparacions excedeix els 5.000.000 de pessetes o de la que la normativa aplicable a Catalunya determini en endavant, s'hi ha d'incorporar una memòria i la documentació tècnica o administrativa necessàries per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que exigeixin les reparacions.
 • 35.1 Les obres han de ser mantingudes i inspeccionades al llarg de la seva vida d'acord amb el que determinen els reglaments específics de les instal·lacions o productes constituents o incorporats a les obres. Per tal de garantir que el manteniment i les inspeccions es porten a terme i en els terminis fixats en les instruccions, la corporació municipal ha de designar un tècnic o persona responsable.
 • 35.2 Les obres de conservació i manteniment han de ser objecte d'un pressupost, i, si s'escau, d'una documentació anàloga a la de les de reparacions menors, llevat dels casos en què, per característiques especials, no siguin susceptibles d'integrar-se en un pressupost i siguin executades directament per l'administració amb càrrec a les consignacions lliurades per a aquests fins.
 • 37.1 La tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent:
  • a) Acord d'aprovació inicial.
  • b) Informació pública i notificació individual, si s'escau.
  • c) Aprovació definitiva.
 • 37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31 d'aquest Reglament.
 • 37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d'informació pública són diligenciats pel secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per aquesta.
 • 37.5 El termini per a l'aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de l'aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l'acabament d'aquell.
 • 37.6 Per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 35 d'aquest Reglament, sens perjudici del que disposa l'article 46 d'aquest, en allò que sigui aplicable.
 • 38.1 L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de competències en matèria de contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació.
 • 38.2 L'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí informatiu local, si n'hi ha, i s'ha d'inserir al tauler d'anuncis de la corporació.
 • 46.1 L'execució de les obres locals ordinàries ha d'anar precedida de les actuacions administratives següents:
  • a) L'elaboració, l'aprovació i el replanteig, si s'escau, del projecte tècnic corresponent, llevat de les obres de reparacions menors i de conservació.
  • b) La consignació pressupostària.
 • 46.4 En el supòsit d'imposició de contribucions especials, l'acord d'execució no és efectiu fins que ho sigui el de la imposició.
 • 49.1 Els ens locals poden autoritzar als particulars l'execució d'obres locals ordinàries quan es constitueixin legalment en associacions administratives de contribuents.
 • 49.2 Els propietaris o titulars de drets afectats per la realització de les obres poden constituir-se en associacions administratives de contribuents, en el termini d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
 • 49.3 Les esmentades associacions es regeixen pels seus estatuts.
 • 49.4 Les associacions administratives poden formular suggeriments a l'ens local sobre l'execució de les obres en les quals tinguin interès, com també auxiliar-lo en la vigilància de l'execució, denunciar els defectes que observin i proposar les mesures per al desenvolupament més correcte de les obres.

Llei d'urbanisme

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

 • Article 72 Projectes d'urbanització
  • 1. Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.
  • 4. La documentació dels projectes d'urbanització ha de comprendre una memòria descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de situació degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i el pla d'etapes.

LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

SECCIÓ 4a CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 • Article 28. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.
 • Article 29. Obres i serveis públics locals.
  • 1. Tenen la consideració d’obres i serveis locals:
   • a) Els que duguin a terme les entitats locals dins l’àmbit de les seves competències per complir les finalitats que els estiguin atribuïdes, a excepció de les que executin a títol de propietaris dels seus béns patrimonials.
   • b) Els que duguin a terme aquestes entitats per haver-los estat atribuïts o delegats per altres entitats públiques i aquells la titularitat dels quals hagin assumit d’acord amb la Llei.
   • c) Els que duguin a terme altres entitats públiques, o els concessionaris d’aquests, amb aportacions econòmiques de l’entitat local.
  • 2. No perden la consideració d’obres o serveis locals els inclosos al paràgraf a) de l’apartat anterior, encara que siguin realitzats per organismes autònoms o societats mercantils el capital social dels quals pertanyi íntegrament a una entitat local, per concessionaris amb aportacions de l’entitat local o per associacions de contribuents.
  • 3. Les quantitats recaptades per contribucions especials només es poden destinar a sufragar les despeses de l’obra o del servei per raó del qual s’hagin exigit.
 • Article 30. Subjecte passiu.
  • 1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis locals que originin l’obligació de contribuir.
  • 2. Es consideren persones especialment beneficiades:
   • a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
   • b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d’aquestes.
   • c) En les contribucions especials per l’establiment o l’ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que exerceixin la seva activitat en el ram, al terme municipal corresponent.
   • d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin de fer servir.
 • Article 31. Base imposable.
  • 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que l’entitat local suporti per la realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis.
  • 2. El cost esmentat està integrat pels conceptes següents:
   • a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i programes tècnics.
   • b) L’import de les obres per dur a terme o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis.
   • c) El valor dels terrenys que hagin d’ocupar permanentment les obres o els serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes que estableix l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
   • d) Les indemnitzacions escaients per l’enderroc de construccions, la destrucció de plantacions, obres o installacions, així com les que siguin procedents per als arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o ocupar.
   • e) L’interès del capital invertit en les obres o els serveis quan les entitats locals hagin d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general d’aquelles.
  • 3. El cost total pressupostat de les obres o els serveis té caràcter de mera previsió. Si el cost real és més gran o més petit que el previst, s’ha de prendre aquell a l’efecte de calcular les quotes corresponents.
  • 4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 29.1.c), o de les dutes a terme per concessionaris amb aportacions de l’entitat local a què es refereix l’apartat 2 del mateix article, la base imposable de les contribucions especials s’ha de determinar en funció de l’import d’aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, s’ha de respectar el límit del 90 per cent a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.
  • 5. Als efectes de determinar la base imposable, s’entén per cost suportat per l’entitat la quantia resultant de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona, o entitat pública o privada.
  • 6. Si la subvenció o l’auxili esmentats els atorga un subjecte passiu de la contribució especial, el seu import s’ha de destinar primer a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la subvenció o auxili excedeix la quota esmentada, l’excés ha de reduir, a prorrata, les quotes dels altres subjectes passius.
 • Article 32. Quota tributària.
  • 1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a les regles següents:
   • a) Amb caràcter general s’apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l’efecte de l’impost sobre béns immobles.
   • b) Si es tracta de l’establiment i la millora del servei d’extinció d’incendis, es poden distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats al municipi de la imposició, proporcionalment a l’import de les primes recaptades l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu és superior al cinc per cent de l’import de les primes recaptades pel subjecte passiu, l’excés s’ha de traslladar als exercicis successius fins a la seva amortització total.
   • c) En el cas de les obres a què es refereix l’apartat 2.d) de l’article 30 d’aquesta Llei, l’import total de la contribució especial s’ha de distribuir entre les companyies o empreses que les hagin de fer servir tenint en compte l’espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
  • 2. En el cas que les lleis o els tractats internacionals concedeixin beneficis fiscals, les quotes que puguin correspondre als beneficiaris no s’han de distribuir entre els altres contribuents.
  • 3. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, la corporació, si ho sol·licita el subjecte passiu, en pot concedir el fraccionament o l’ajornament per un termini màxim de cinc anys.
 • Article 33. Meritació.
  • 1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres s’hagin executat o el servei s’hagi començat a prestar. Si les obres són fraccionables, la meritació s’ha de produir per a cada un dels subjectes passius des que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.
  • 2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’entitat local pot exigir per endavant el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per a l’any següent. No es pot exigir l’avançament d’una anualitat nova sense que s’hagin executat les obres per a les quals es va exigir l’avançament corresponent.
  • 3. El moment de la meritació de les contribucions especials es té en compte als efectes de determinar la persona obligada al pagament d’acord amb el que disposa l’article 30, encara que a l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i del fet que aquest hagi anticipat el pagament de quotes, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 d’aquest article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu a l’acord concret d’ordenació i n’hagi rebut notificació transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre l’aprovació de l’acord esmentat i el del naixement de la meritació, està obligada a donar compte a l’Administració de la transmissió efectuada, dins el termini d’un mes des de la data d’aquesta, i, si no ho fa, l’Administració pot dirigir l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu al dit expedient.
  • 4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, s’assenyalen els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, es giren les liquidacions que escaiguin i es compensen com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. Aquest assenyalament definitiu el duen terme els òrgans competents de l’entitat impositora d’acord amb les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o el servei de què es tracti.
  • 5. Si els pagaments anticipats els han efectuat persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedeixen la quota individual definitiva que els correspon, l’ajuntament ha de practicar d’ofici la devolució pertinent.
 • Article 34. Acords d’imposició i d’ordenació.
  • 1. L’exacció de les contribucions especials necessita l’adopció prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret.
  • 2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi de
  • costejar mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes.
  • 3. L’acord d’ordenació s’ha d’adoptar inexcusablement i ha de contenir la determinació del cost previst de les obres i els serveis, de la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. Si s’escau, l’acord d’ordenació concret es pot remetre a l’ordenança general de contribucions especials, si n’hi ha.
  • 4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes que s’han de satisfer, les quotes s’han de notificar individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili són coneguts, i, si no ho són, per edictes. Els interessats poden formular recurs de reposició davant l’ajuntament, que pot versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
 • Article 35. Gestió i recaptació.
  • 1. Quan les obres i els serveis de la competència local siguin dutes a terme o prestats per una entitat local amb la col·laboració econòmica d’una altra, i sempre que s’imposin contribucions especials d’acord amb el que disposa la Llei, la seva gestió i recaptació l’ha de fer l’entitat que prengui a càrrec seu la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis, sense perjudici que cada entitat conservi la seva competència respectiva de conformitat amb els acords d’imposició i d’ordenació.
  • 2. En el cas que l’acord concret d’ordenació no sigui aprovat per una de les entitats esmentades, queda sense efecte la unitat d’actuació, i cadascuna de les entitats ha d’adoptar separadament les decisions que escaiguin.
 • Article 36. Col·laboració ciutadana.
  • 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es poden constituir en associació administrativa de contribuents i promoure la realització d’obres o l’establiment o ampliació de serveis per part de l’entitat local, comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a l’associació quan la seva situació financera no ho permeti, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l’obra o el servei.
  • 2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació de serveis promoguts per l’entitat local es poden constituir en associacions administratives de contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de les contribucions especials.
 • Article 37. Associació administrativa de contribuents. Per constituir les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article anterior, l’acord ha de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.

Llei municipal i de règim local

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 • Article 154.Facilitació d'informació i participació ciutadanes
  • 154.1  Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
  • 154.2  Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixen en l'exercici de llur potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.
 • Article 155 .Publicitat de les actuacions locals
  • 155.1  La corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats per la corporació i les convocatòries dels òrgans les sessions dels quals siguin públiques, a fi de garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia informació sobre les activitats de l'ens local.
  • 155.2  Tots els ciutadans tenen dret a:
   • a) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per les corporacions locals i dels seus antecedents. Per a exercir aquest dret cal que el sol·licitant acrediti la seva condició d'interessat en el procediment, d'acord amb el que disposa la legislació sobre procediment administratiu.
   • b) Consultar la documentació, els arxius i els registres de la corporació. Per a exercir aquest dret cal que la documentació tingui la condició de pública o s'acrediti un interès directe en l'assumpte. No és necessari aquest requisit si es tracta de documentació històrica, d'acord amb el que estableix la Llei d'arxius de Catalunya.
  • 155.3  Els drets anteriors resten, en qualsevol cas, limitats en tot allò que afecta la seguretat i la defensa de l'Estat, la investigació de delictes o la intimitat de les persones.
  • 155.4  El procediment per a exercir el dret d'informació s'ha de regular per acord del ple. En qualsevol cas, la denegació ha d'ésser motivada i justificada d'acord amb els supòsits establerts legalment.
  • 155.5  Els reglaments i les ordenances locals poden ésser consultats en qualsevol moment per tots els ciutadans.
 • Article 234 Obres locals
  • 234.1  Tenen la consideració d'obres locals les que executen els ens locals per prestar els serveis de llur competència.
  • 234.2  Les obres executades pels ens locals poden ésser ordinàries o d'urbanització. Aquestes últimes es regeixen pel que disposa la legislació urbanística.
 • Article 235 Projecte d'obres
  • 235.1  El projecte d'obres ha de contenir, com a mínim:
   • a) La memòria i el pressupost de realització.
   • b) Les prescripcions tècniques i facultatives.
   • c) Els plànols.
   • d) La relació detallada i la valoració dels béns que s'han d'ocupar i, si s'escau, d'expropiar.
   • e) La resta de documents que, amb caràcter bàsic, es determina a la normativa de contractes de les administracions públiques.
  • 235.2  L'aprovació dels projectes d'obres s'ha d'ajustar al procediment següent:
   • a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o bé d'altres facultatius.
   • b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
   • c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
   • d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.
  • 235.3  L'aprovació dels projectes d'obres porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l'efecte d'expropiació forçosa.

 

Règim jurídic de les administracions públiques

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Article 52. Informació pública
  • 1. El tràmit d’informació pública es duu a terme en els supòsits següents:
   • a) Si la normativa reguladora dels procediments administratius corresponents ho preveu.
   • b) Si l’òrgan competent per a la resolució ho acorda perquè la naturalesa del procediment ho aconsella.
  • 2. El tràmit d’informació pública, que no pot ésser inferior a vint dies, es realitza, en tots els casos, mitjançant l’anunci publicat en el diari o butlletí oficial corresponent, i també per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica, llevat que el procediment específic determini una altra cosa.
  • 3. Durant el tràmit d’informació pública qualsevol persona pot consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. Aquesta consulta es pot fer directament, en el lloc indicat per l’anunci, o a distància, per mitjà de la seu electrònica de l’administració corresponent.
  • 4. Mentre estigui obert el termini d’informació pública, qualsevol persona pot formular al·legacions per escrit, per qualsevol mitjà. Les al·legacions formulades s’integren en l’expedient administratiu, han d’ésser valorades expressament i singularment per l’instructor o instructora i, si escau, per l’òrgan tècnic competent, i poden ésser incorporades a la resolució del procediment. Les persones que formulen al·legacions tenen dret a conèixer la valoració de què han estat objecte, mitjançant una resposta raonada, que pot ésser comuna per a totes les al·legacions que plantegin qüestions substancialment iguals.
  • 5. Les persones que formulen al·legacions en el tràmit d’informació pública no adquireixen, per aquest fet, la condició d'interessades.
 • Article 58 Publicació dels actes administratius
  • 1. Els actes administratius es publiquen en el diari o butlletí oficial corresponent en els supòsits establerts per aquesta llei o per la norma reguladora de cada procediment, o si l’òrgan competent hi aprecia raons d’interès públic.
  • 2. Sens perjudici de la publicació en el diari o butlletí oficial corresponent, les administracions públiques han de publicar per mitjans electrònics les convocatòries públiques i les resolucions sobre procediments que promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de persones interessades, per a garantir-ne el coneixement general.
  • 3. Les administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en el tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes per la publicació a la seu electrònica corresponent.
  • 4. La publicació de l’acte a la seu electrònica i en el diari o butlletí oficial corresponent substitueix la notificació, si conté els elements de la notificació determinats per la legislació bàsica, en els supòsits següents:
   • a) Quan la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes de l’ajuntament de l’últim domicili en els casos en què les persones interessades en un procediment són desconegudes, s’ignora el mitjà o el lloc de la notificació i aquesta no s’ha pogut practicar, malgrat que s’ha intentat.
   • b) Quan les persones destinatàries de l’acte són una pluralitat indeterminada.
   • c) Quan es tracta d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries successives s’han de publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb els mateixos efectes. Aquesta circumstància s’ha d’indicar en la convocatòria del procediment, i no tenen validesa les publicacions que s’efectuïn en llocs diferents.
  • 5. Si l’òrgan competent aprecia que la notificació per mitjà d’anuncis o la publicació d’un acte lesiona drets o interessos legítims, s’ha de limitar a publicar en el diari o butlletí oficial que correspongui una mera indicació del contingut de l’acte i del lloc on les persones interessades poden comparèixer, en el termini que s’estableixi, per a conèixer el contingut íntegre de l’acte i deixar constància d’aquest coneixement.

Pel que fa a l'Administració electrònica, cal tenir ben present la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir