Llicències i silenci administratiu

D’acord amb la Disposició final dotzena de la  Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes: Modificació del text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

Cinc. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

Contingut del dret de propietat del sòl: deures i càrregues.

7. Qualsevol acte d’edificació requereix l’acte de conformitat, aprovació o autorització administrativa que sigui preceptiu, segons la legislació d’ordenació territorial i urbanística, i la seva denegació ha de ser motivada. En cap cas es poden entendre adquirides per silenci administratiu facultats o drets que contravinguin l’ordenació territorial o urbanística.

8. Amb independència del que estableix l’apartat anterior, són expressos, amb silenci administratiu negatiu, els actes que autoritzin:

  • a) Moviments de terres, esplanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d’un projecte de reparcel·lació.
  • b) Les obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta.
  • c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
  • d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

 

 

 

 

 

 

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir