Llicències d’obres caducades i habitatges buits

En data 23/7/2015 es va publicar al DOGC  la LLEI 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.

Aquesta Llei afecta la Llei d’urbanisme i la llei del dret a l’habitatge:

Disposició Transitòria Primera del TR de la Llei d’urbanisme

Pròrroga de les llicències atorgades d’acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge

1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies següents:

a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.

b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.

2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.

3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016.

4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.

Article 124 de la Llei del dret a l’habitatge

Infraccions greus

1. Són infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:

a) Vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració no afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.

b) Transmetre, llogar o cedir l’ús d’habitatges que no compleixen les condicions d’habitabilitat relatives a la seguretat.

c) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, si comporta una afectació greu de les condicions d’habitabilitat dels edificis, amb notificació prèvia.

d) No lliurar el llibre de l’edifici.

e) Prestar subministraments d’aigua, gas, electricitat o altres energies alternatives si no s’ha obtingut la cèdula d’habitabilitat.

f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les funcions d’informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de comunicació veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.

g) No disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici en els supòsits en què sigui exigible.

h) Promoure la sobreocupació d’un habitatge.

i) Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol habilitant pertinent.

j) Incomplir l’obligació del titular d’habitatges buits de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d’habitatges desocupats a Catalunya.

2. Són infraccions greus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari:

a) Incomplir les obligacions establertes o no complir els requisits establerts per a exercir l’activitat dels agents vinculats amb l’habitatge, si l’incompliment causa perjudicis econòmics als consumidors per un import superior a 6.000 euros i inferior a 12.000 euros.

b) Exercir l’activitat d’agent immobiliari sense complir els requisits establerts per aquesta llei.

c) No lliurar als adquirents d’un habitatge la documentació establerta com a obligatòria per aquesta llei.

d) No subscriure les assegurances i les garanties exigides pels articles 54.6 i 55.3.d.

e) No aportar la garantia exigida per l’article 55.3.c.

f) Fer publicitat o ofertes d’habitatges sense haver subscrit la corresponent nota d’encàrrec i sense ajustar-se al que estableix l’article 58.3.

g) No lliurar als interessats a adquirir o llogar un habitatge, abans de rebre qualsevol quantitat a compte del preu final, la informació sobre les condicions de transmissió que estableixen els articles 60 i 61.

h) No constituir la fiança exigida per l’article 66.3.

3. Són infraccions greus en matèria d’habitatge amb protecció oficial:

a) Incomplir els procediments establerts per a adjudicar habitatges amb protecció oficial.

b) Subministrar a l’Administració, els particulars, dades inexactes per a accedir a un habitatge amb protecció oficial o per a obtenir el finançament qualificat.

c) Cedir parcialment l’ús d’un habitatge amb protecció oficial, amb caràcter onerós.

d) No comunicar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, en promocions sobre sòl no reservat a habitatges amb protecció oficial, la llista provisional de persones inscrites en el registre a les quals s’ha assignat un habitatge, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

e) Transmetre o cedir l’ús de l’habitatge incomplint l’obligació de notificar la decisió a l’Administració, per tal que aquesta determini qui ha d’ésser l’adjudicatari en cas de segones i successives transmissions.

f) No fer les notificacions legalment exigides quan es volen transmetre habitatges amb protecció oficial.

g) Subministrar a l’Administració, els particulars, dades inexactes per a ésser inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

h) Incomplir els terminis establerts pel planejament urbanístic per a l’inici i l’acabament de les promocions d’habitatge protegit sobre sòls reservats o qualificats per a aquesta finalitat.

i) Incomplir els terminis establerts pel planejament urbanístic per a la destinació del béns del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge que obligatòriament s’han de destinar a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat per mitjà d’un règim de protecció pública.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir