LLEI 13/2014 d’accessibilitat

La LLEI 13/2014 d'accessibilitat i el Planejament urbanístic

La nova LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, va ser publicada al DOGC en data 04/11/2014.

Aquesta llei des del preàmbul fa incidència en la necessitat de fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans.

La importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans va tenir una primera traducció a Catalunya en el Decret 100/1984, del 10 d’abril, sobre supressió de barreres arquitectòniques. Set anys després, el Parlament va aprovar la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i posteriorment el Govern va aprovar el Decret 135/1995, del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei esmentada i s’aprovava el Codi d’accessibilitat. Aquestes normes van establir les bases per a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació i per a la promoció d’ajudes tècniques per a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

En definitiva, aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

En aquest sentit el Govern ha d’aprovar en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el decret de desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per a complir les condicions d’accessibilitat.

Pel que fa al planejament urbanístic la llei 13/2014 d'accessibilitat inclou la disposició addicional 2a que fixa com el planejament urbanístic general i les revisions han d’incorporar determinacions per facilitar la instal·lació d’ascensors en edificis existents.

Disposicions addicionals

Segona. Incorporació de mecanismes en el planejament urbanístic per a facilitar la instal·lació d’ascensors

1. El planejament urbanístic general ha d’incorporar les determinacions pertinents per a fer possible la instal·lació d’ascensors segons la legislació sectorial aplicable en edificis preexistents, tenint en compte les condicions que estableix la legislació urbanística.

2. Les revisions de planejament urbanístic general que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’incorporar les determinacions a què fa referència l’apartat 1, d’acord amb les característiques de cada municipi.

3. Mentre el planejament urbanístic general no inclogui les determinacions a què fa referència l’apartat 1, a fi de donar una resposta àgil i eficaç a les sol·licituds d’intervenció en edificis preexistents per a la instal·lació d’ascensors que no s’ajustin al planejament urbanístic aplicable, els ajuntaments han de tramitar una modificació puntual del planejament urbanístic vigent per a incorporar les determinacions esmentades. La modificació s’ha de tramitar i aprovar definitivament en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei o, si es presenta abans una sol·licitud d’intervenció, en el termini de quatre mesos des de la presentació.

Així mateix la llei 13/2014 d'accessibilitat inclou una disposició transitòria per tal de regular l’adaptació del planejament urbanístic a la nova normativa.

Disposicions transitòries

Segona. Adaptació dels instruments de planejament i de les disposicions reglamentàries

Els plans, els programes i els altres instruments de planejament i les normes, les ordenances i les altres disposicions de les administracions públiques de Catalunya que siguin objecte de revisió abans de l’entrada en vigor de la normativa de desplegament d’aquesta llei s’han d’adaptar igualment a les exigències imposades per aquesta llei.

Enllaç a la llei 13/2014 d'accessibilitat

Si heu de sol.licitar una intervenció per a instal·lar un ascensor us recomanem l'assessorament d'un tècnic especialista  que analitzi  la vostra situació particular.
En el cas que no tinguéssiu cap professional de referència, us informen que comptem amb un equip de tècnics que a bon segur us podrien donar un cop de ma amb aquest assumpte si així fos del vostre interès.

Contacteu amb nosaltres
661 755 615 – consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir