Licitacions

Baixes a les licitacions, un avantatge o un perill?

D’acord amb la legislació vigent, les administracions públiques han d’adjudicar els seus concursos a les proposicions que resultin més avantatjoses econòmicament.

Per tant, en general, tota valoració del preu, com a criteri d’adjudicació, ha d’atorgar la major puntuació a l’oferta més barata i només a aquesta.

Per tal de tenir referències sobre el comportament a casa nostra, hem extret una mostra de 323 adjudicacions publicades l’any 2013 als diferents diaris i butlletins oficials amb incidència a Catalunya.

323 projectes licitats per un import total de 248.511.054,33 € i adjudicats per un total de 194.360.117,94 €  €.

Les baixes van des del valor 0 fins el 58%. I s’extreu que la mitja està al voltant del 18%.

Tenint en compte que l’experiència empresarial no pot ser en cap cas emprada com a criteri d’adjudicació dels contractes administratius i que  existeix una prohibició molt clara respecte de l’apreciació automàtica de baixes desproporcionades o temeràries en les ofertes, l'Administració ha de ser molt prudent a l'hora d'adjudicar el contracte.

Per evitar l’adjudicació dels contractes a les ofertes que resulten temeràries, anormalment baixes o desproporcionades, l’Administració pública té l’obligació de vetllar per l’adequació del preu dels contractes al preu del mercat mitjançant principalment l’adopció de les mesures adients en el càlcul i en la determinació dels pressupostos de licitació.

La diferència entre l’import de licitació i el de l’adjudicació és resultat principalment del desajust dels preus de la proposta respecte els preus de mercat o per avantatges competitives del contractista (aliances, recursos, proximitat, rendiment, sistema d’execució...).

En aquest sentit és important que l’Administració obtingui tota la informació possible per tal de determinar si la proposta és realment avantatjosa o temerària.

Una baixa temerària pot generar la fallida de l'empresa adjudicatària així com importants costos: retards en la finalització del projecte, costos de litigació, nou procés d'adjudicació.

Aquest és un exemple de l'ús de les dades recollides per l'equip d'iPUC.cat.
Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir