Exposició pública del plec de clàusules administratives particulars que regirà en l’adjudicació del contracte de concessió demanial de la finca situada al pg. Llorenç Serra, 50.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir