EDICTE sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars de la contractació de l’obra d’implantació del sistema de telecontrol de la xarxa d’aigua potable

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir