Edicte d’informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable, reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat anomenat Masiabdel Bosc, situada al polígon 7, parcel·la 27, del Puig de Rais.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir