Edicte   d’informació   pública   de   sol?licitud   d’una   Autorització   Ambiental, ampliació d’una explotació ramadera (4.390 places de porcí d’engreix i 400 de boví d’engreix) a la Partida Camp­Rodó, polígon 10 parcel?la 193­197.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir