Denunciar o no denunciar?

Ens han fet una consulta referida a la possibilitat de denunciar una pressumpta infracció urbanística en un edifici en obres per l'excessiu soroll que generen.

D'altra banda, ens expliquen que no entenen com l’edifici en qüestió, tot i estar a mig construir, està parcialment habitat.

  • Primer punt. Al nostre entendre, lo primer que cal fer és obtenir tota la informació possible i per tant, abans d'emprendre qualsevol acció recomanem dirigir-se als serveis tècnics municipals i traslladar allí els dubtes i les preocupacions, ja que tenen l’obligació d'informar-nos de tots els aspectes al respecte.
  • Segon punt. Davant la intenció de denunciar, per tal de que quedi constància, tingui eficàcia i es pugui fer un seguiment, cal fer-ho per escrit fent constar la identitat del denunciant (nom i cognoms, DNI i adreça) i indicant  les dades per identificar el lloc (millor si es poden adjuntar plànols de situació i fotografies). Molts ajuntaments disposen d'una oficina virtual en què es poden descarregar  impresos de denuncia però sinó es pot utilitzar un model d'al·legació genèrica. L’escrit de denúncia s’ha de presentar al registre d'entrada de l’Ajuntament  i cal que ens entreguin una copia segellada com a constància de la data d'entrada, imprescindible, en cas d'haver de demostrar inactivitat per part de l’Ajuntament. Tot i no saber si hi ha infracció sempre es pot informar d'una aparent irregularitat i sol·licitar a l’Ajuntament una inspecció per aclarir la situació. L’Ajuntament té l’obligació de realitzar les comprovacions necessàries per a garantir l’odre jurídic. Tots els municipis disposen d'un servei de disciplina urbanística que vetlla pel compliment de la normativa vigent, però freqüentment la consciencia ciutadana facilita la intervenció municipal. Un cop notificada la situació irregular cal esperar la resposta de l’òrgan competent, que si s’escau, ens indicarà les mesures correctores aplicades.
  • Tercer punt. Pel que fa al soroll, tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar un mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població. Aquests mapes estableixen la zonificació acústica del territori i el valor màxim de soroll permès per tal de preservar la qualitat ambiental del territori. Alguns municipis disposen d'ordenances que detallen les mesures que  s’han d'adoptar a les obres per a reduir la contaminació acústica generada, però cal dir que en tot cas per a realitzar qualsevol obra o construcció s'han de tenir en compte les zones acústiques establertes per la Llei de protecció contra la contaminació acústica. No es pot concedir cap nova llicència a una construcció que superi els límits establerts, i si cal, els promotors han d'adoptar les mesures de reducció de soroll necessàries.
  • Quart punt. En relació a l’ocupació dels edificis cal tenir en compte la cèdula d'habitabilitat que és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent. La cèdula d'habitabilitat és necessària per a vendre i llogar un habitatge i també serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. En cas d'obra nova és imprescindible, per a sol·licitar la cèdula, el certificat final d'obra i el comunicat previ a l’Ajuntament. Per tant, en el cas que preocupa a l’Albert sembla que l’ocupació de l’edifici en obres és del tot irregular.

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir