Consells per a fer una al.legació

Hem rebut fa poc un mail en què ens preguntaven sobre com s'ha de fer per a presentar una al•legació i quina era l’ hora límit per a lliurar-la.

Arrel d'aquesta consulta hem redactat aquest breu manual del tema.

Documentació:

Una al•legació és un escrit en què cal incloure:

 • la identificació del declarant (nom complet, DNI)
 • l’assumpte en el qual cal manifestar primer els fets per acabar fent una sol•licitud detallada. És important, si és el cas, incloure una relació dels documents adjunts.
 • la data,
 • la signatura del declarant
 • la referència a l’òrgan que tramita l’expedient.

Termini de presentació:

Les al•legacions i els suggeriments s’han de presentar dintre del termini establert:

 1. Personalment en el Registre general de l’Ajuntament o òrgan de l’Administració Pública corresponent en l’horari previst d’atenció al públic.
 2. Per correu administratiu certificat. En aquest cas, cal anar a qualsevol oficina de correus amb un sobre obert, el document original i la còpia, i d’aquesta manera es poden segellar ambdós documents i enviar l’original. També es pot presentar per mitjà del burofax.
 3. Mitjançant el registre de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local. L’Administració té l’obligació de donar trasllat a l’organisme competent de qualsevol escrit presentat a les seves oficines, però en aquest cas cal tenir en compte els convenis entre administracions.

Important:

 • La data d’entrada al registre o del segell de Correus és vàlida de cara al compliment dels terminis dels ciutadans.
 • En el cas que es presenti un document en un registre d’un òrgan sense conveni amb l’ens receptor, la data d’entrada al registre no serà vàlida a efectes del compliment dels terminis dels ciutadans. En aquest cas, la data vàlida és la d’arribada al registre de l’òrgan competent.
 • Sempre que no s’estableixi el contrari, si els terminis es fixen per dies s’entén que són hàbils (s’exclouen diumenges i festius). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
 • Quan un dia és hàbil al municipi o comunitat autònoma on resideix la persona interessada i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu competent, s'entén inhàbil a tots els efectes. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent al qual hagi tingut lloc la notificació o publicació de l’acte administratiu.
 • Quan es presenta un escrit o comunicació en qualsevol oficina de l'Administració cal exigir un rebut que n'acrediti la data de presentació i el detall de la documentació adjuntada (normalment és una còpia del full on figura la data de presentació anotada per l'oficina)
 • En general no tenen valor jurídic els documents presentats telemàticament ni per fax, a excepció dels casos en què hi ha una normativa específica de regulació que admet aquest procediment.

Documentació jurídica relacionada:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. (BOE núm. 285, de 27.11.1992) modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999)
 •  Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Som tècnics experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir