CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Què és la certificació d'eficiència energètica?

La certificació energètica és el procés per a donar una qualificació energètica a un immoble.

El resultat és un certificat i una etiqueta d’eficiència energètica.

Per a què serveix el certificat d'eficiència energètica?

Proporciona informació útil sobre el comportament energètic d’un immoble.

També serveix per a conèixer com millorar-ne l’eficiència energètica, és a dir, quines millores es poden realitzar perquè l’immoble consumeixi menys i sigui més eficient.

La certificació energètica té només caràcter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.

A qui va dirigit el certificat d'eficiència energètica?

Als immobles existents que es venguin o lloguin des de l’1 de juny de 2013 (habitatges, edificis, locals i oficines).

Quines responsabilitats té el propietari?

 1. Encarregar la realització de la certificació a un tècnic competent.
 2. Incloure l’etiqueta energètica de l’immoble en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer.
 3. Exhibir l’etiqueta en un lloc visible en immobles freqüentats pel públic de més de 500 m2 .
 4. Conservar la documentació original.
 5. Renovar o actualitzar el certificat una vegada expirat.

Les sancions per incompliment van des de 300€ fins a 6.000€.

Quina és la validesa d'un certificat d'eficiència energètica?

Té una validesa màxima de 10 anys.

Quina informació s'obté amb el certificat d'eficiència energètica?

El certificat energètic dóna informació de dues dades d’un immoble:

 • com d’aïllat està (Envolvent Tèrmica)
 • quin és consum d’energia, quant combustible s’utilitza (instal·lacions).

Com es fa la certificació d'eficiència energètica?

Per a realitzar la certificació cal que el tècnic visiti l’immoble, prengui fotografies de l’exterior i interior, i reculli les dades tècniques necessàries (aixecament del plànol, informació de les instal·lacions, dels materials, de les fusteries... ) per a:

 1. Saber com d’aïllat està l’immoble.
 2. Conèixer com són les instal·lacions (caldera, calefacció...) i el combustible que s’utilitza (electricitat, gas, biomassa...)

Amb aquest dos valors, el tècnic sap en quin estat energètic es troba l’immoble, el pot quantificar i establir una Qualificació energètica, segons una escala de set lletres de la A a la G.

 • Nivell A: vol dir molt Eficient. Pocs diners per a mantenir el confort tèrmic.
 • Nivell G vol dir molt poc Eficient. Gastar molts diners per mantenir el confort tèrmic.

Estudis comparatius demostren que la diferència entre el certificat d’un habitatge realitzat seguint el mètode simplificat i fent-lo mitjançant  un estudi detallat pot variar en dues lletres en l’escala, per exemple passar de G a E.

Aconsellem no estalviar en el certificat, ja que és una eina per a posar en valor els habitatges o per a prendre les decisions correctes en cas de voler fer obres de millora.

Desconfíeu si us asseguren la màxima nota o realitzen estudis a distància, són males pràctiques.

Cal tenir en compte que el certificat ha d’anar signat per un professional acreditat amb assegurança de responsabilitat civil i que el Govern insisteix que farà inspeccions per a verificar les dades i sancionarà a qui incompleixi la normativa.

Quin preu té?

El preu del certificat depèn de l’estudi tècnic que es realitza.

Preus de referència    

S'ha de pagar alguna taxa?

El Parlament de Catalunya va aprovar amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents. L’objectiu d’aquesta mesura és poder finançar les tasques necessàries per a garantir la qualitat del procediment i de les dades de la certificació d’eficiència energètica. Aquesta taxa s'aplica des del 3 de febrer de 2014.

La quota per a cadascun dels expedients és la següent:

 • Certificació d’edificis nous o grans rehabilitacions en fase d’edifici acabat:
  • Habitatge unifamiliar: 20 €.
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Per altres usos, 20€+0,2 €/m2.
 • Certificació d’edificis existents:
  • Habitatge unifamiliar o pis: 11€.
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10€ + 0,1 €/m2.
Enllaç ICAEN

Quant temps tarda?

La tramitació, un cop feta la visita i enviades les dades al ICAEN (Institut Català d'Energia) tarda d’entre 48 hores a 1 setmana.

S’entrega 1 copia original de l’informe signat pel tècnic redactor i de l’etiqueta (en paper i en format digital pdf).

Us gestionem el certificat energètic:

 • Poseu-vos en contacte amb nosaltres, indiqueu-nos les característiques de l'immoble i us facilitarem el preu del certificat.

 • Fixarem el dia en què el tècnic farà la visita al immoble (ens adaptem a les vostres necessitats, normalment fem la visita el dia següent de la sol.licitud).

 • En menys d'una setmana tindreu el certificat.

Som tècnics experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir