Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones.

La cèdula pot ser de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció,  de primera ocupació de rehabilitació quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

És necessària per a la venda, lloguer o cessió d'ús d’un habitatge. També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 25 anys per als habitatges nous i de 15 anys per als habitatges rehabilitats i usats.  Mentre una cèdula d’habitabilitat està vigent es pot sol·licitar un duplicat.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

 

La taxa de la tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’un habitatge és 39 € en cas de 1a ocupació i 18 € en cas de 2a ocupació.

S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Actualització taxes 2014

 

Tramitació de cèdula d'habitabilitat de 2a ocupació = habitatges usats o preexistents 

Pasos a seguir:

  1. Contractar a un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació).
  2. El tècnic fa una visita a l'habitatge i emet el certificat corresponent. El tècnic registra la documentació tècnica al col·legi professional corresponent. Si és una renovació el tràmit sencer el pot fer el tècnic telemàticament.
  3. Presentar la sol.licitud amb la documentació requerida  al servei territorial o l'oficina local de l'àmbit de l'habitatge per al que es demana la cèdula.
  4. Pagar la taxa
  5. Esperar la resolució (període màxim:  30 dies hàbils).

Despesa:

  • Honoraris del Tècnic (inclou visita d'inspecció, emissió del certificat i la taxa del visat col·legial), segons un estudi de mercat recent: a partir de 50 €.
  • Si s'escau, Certificat municipal (varia segons l'Ajuntament, podeu consultar les ordenances fiscals al web del vostre Ajuntament) o certificat registral a partir de 50 €.
  • Taxa Generalitat: 18€
Enllaç al DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Si necessiteu aclarir algun concepte o voleu que us fem aquest tràmit, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir