Càlcul del pressupost de referència

Mòdul 2015 = 486€
Mòdul 2016 = 482€

El pressupost de referència (Pr), és un pressupost aproximat al cost real, que assegura en la majoria dels casos una dispersió menor del 20% en més o menys sobre el cost real, excloses despeses generals i benefici industrial.

1.     DEFINICIONS

Mb:  Mòdul Bàsic, estableix un preu en  €/m2d'edificació que serà revisat  periòdicament.

Cg:  Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica.

Ct:   Coeficient corrector en funció de la tipologia de l'edificació.

Cq:  Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d'equipaments i acabats.

Cu:  Coeficient corrector en funció de l’ús de l'edificació.

Mr:   Mòdul de referència, o mòdul esmenat.

S:    Superfície en m2.

Pr:   Pressupost de referència.

P:    Pressupost d'execució material sense despeses generals ni benefici industrial.

2.     VALORS DE REFERÈNCIA

 2.1.      MÒDUL BÀSIC: Mb = 487,00  €/m2 per l'any 2014

 2.2.      COEFICIENT UBICACIÓ  GEOGRÀFICA: Cg.S'adapta als següents valors de referència.

  Cg          AREA GEOGRÀFICA

 1,00        Barcelona i la seva antiga àrea Metropolitana        

0,95        Resta província Barcelona, Província de Girona, Província de Tarragona (excepte comarques del següent apartat), Lleida capital i les comarques de la Cerdanya, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell.

0.90        Resta província de Lleida i Comarques Tarragonines del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

2.3.      COEFICIENT TIPOLÒGIC: Ct. S'adapta als següents valors de referència:

2.3.1.   En edificacions de nova planta i addicions

 Ct           TIPOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ

1,20        Edifici aÏllat (4 façanes). Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d'edifici.

 1,10        Edifici en testera (3 façanes). Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d'edifici.

 1,00        Edifici entre mitgeres (1 2 façanes).

2.3.2.   En obres de reforma i rehabilitació

 Ct           TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

 0,90        Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes.

 0,70        Reformes que afectin elements estructurals.

 0,50        Reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

0,30        Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni  instal×lacions Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

NOTA:    Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.

2.3.3. Treballs d’urbanització i obra civil

1,10      Moviments de terres i infraestructura

1,00      Superficials complementaries

1,10      Piscines i obres sota-rasant

2.4.      COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S'adapta als següents valors de referència:

Cq          NIVELL MITJÀ D'EQUIPAMENT I ACABATS

1,20        Nivell superior a l’estàndard d’us

 1,00        Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges d'habitatges unifamiliars).

0,80        Nivell inferior a l'estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior).

2.5.      COEFICIENT D'US: Cu.  S'adapta als següents valors de referència:

2.5.1.   Edificació

 Cu          USOS

3,00        Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres.

 2,80        Clíniques i Hospitals.

 2,60        Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries. Hotels de 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries.

 2,40        Laboratoris.

2,20        Clubs de reunió. Hotels de 3*.

2,00        Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. Escoles. Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències universitàries. Restaurants. Habitatges >200m2.

1,80        Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1*. Parvularis.  Pensions.  Habitatges  <  50 m2.   Habitatges entre 200 m2 i  150 m2.

1,60        Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2.

1,40        Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2.

1,20        Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.

1,00        Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d'habitatges unifamiliars.

0,70        Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera autoportant.

0,60        Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera autoportant.

NOTA : ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L'HABITATGE (GOLFES)

 Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m. d'altura, caldrà valorar-los com l'habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total. Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.

2.5.2.    Obra civil

Cu          USOS

1,00        Piscines (sense cobrir).

0,40        Parcs infantils a l'aire lliure.

0,20        Urbanització bàsica.

  • Moviment de terres 15%
  • Xarxa de clavegueram 35%
  • Xarxa d’aigua 15%
  • Xarxa d’electricitat 20%
  • Telecomunicacions 15%

0,10        Urbanització complementaria.

  • Pavimentació 50%
  • Voreres 25%
  • Enllumenat 10%
  • Jardineria i mobiliari urbà 15%

 0,20        Pistes d'asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.

0,10        Jardins. Pistes de terra sense drenatge.

3. OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

 3.1.      MÒDUL DE REFERÈNCIA: Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu

En els casos en que un coeficient corrector no s'ajusti a la tipologia, qualitat o ús, s'aconsella aplicar la mitjana entre els que més s'assemblin.

3.2.      Pressupost de Referència: Pr = S (Mri x Si)

En els edificis amb diferents usos i qualitats es recomana calcular Pr per cadascun.

Exemple:

Edifici d'habitatges P.S. + P.B. + 5 P.P.

Mb = 445,00  €/m2 per l'any 2008

 Cg = 0,95 (Girona)

 Ct = 1,00 (entre mitgeres)

Ct = 1,10 (soterrani - 1)

 Cq = 1,00 (qualitat estàndard) en habitatges

Cq = 0,80 (qualitat inferior a l'estàndard) en locals P.B.

Cq = 0,80 (instal×lacions a part) en aparcament  P. Soterrani

Cu = 1,60 (habitatges de 120 m2 const.) en P.P.

Cu = 1,00 (locals comercials) en P.B.

Cu = 1,00 (soterrani aparcament) en P.S.

Superfícies construïdes:

 5 P.P. (habitatges incloses parts comunes): 1.250 m2

P.B. (locals comercials sense ús específic): 600 m2

P.S. (Aparcament):  500 m2

Superfície total construïda:  2.350 m2

 Mr1 = 445,00 x 0,95 x 1,00 x 1,00 x 1,60 = 676,40 €/ m2

Mr2 = 445,00 x 0,95 x 1,00 x 0,80 x 1,00 = 338,20 €/ m2

Mr3 = 445,00 x 0,95 x 1,10 x 0,80 x 1,00 = 372,04 €/ m2

 Pr = (Mr1 x 1.250) + (Mr2 x 600) + (Mr3 x 500) = 1.234.430,00 €

4. OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

El Pressupost de Referència (Pr) és un pressupost mitjà aproximat. En cada cas particular el pressupost d'execució material podrà estimar-se, per altres mètodes de càlcul, en una banda compresa entre 0,80 x Pr i 1,20 x Pr   sense necessitat de justificació.

5.OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA DELS ENDERROCS

P    =    V  x Mb x Cg x Cu x Ct

P = Pressupost de referència

V = Volum de l’edifici en m3

Per a naus o magatzems de altures de planta superiors a 4 metres, es considerarà  el volum d’aquesta altura per planta.

Mb = Mòdul bàsic

                Cg = Coeficient geogràfic

Cu = Coeficient d’ús

(Cu = 0,1   per altures de menys de 10 metres)

(Cu = 0,15 per altures de més de 10 metres)

Ct = Coeficient tipològic

(Ct = 0,3   Per edificacions en zones de casc antic)

(Ct = 0,2   Per edificacions entre mitgeres )

(Ct = 0,1   Per edificacions aïllades)

Enllaç COAC

Compartir