Llicències i silenci administratiu

D’acord amb la Disposició final dotzena de la  Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes: Modificació del text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. Cinc. L’article 9 queda...