Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’alienació mitjançant subhasta d’una porció de terreny situada al C. Garrotxa amb Joan Miró.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir