Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obra pública per a la millora i regeneració dels espais i dels serveis turístics del sector del pont romànic de Besalú (Fase 3).

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir