ANUNCI sobre aprovació inicial del plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regiran la concessió demanial de l’adequació i explotació del servei de bar de les piscines municipals.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir