ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques amb avantprojecte annex que ha de regir la contractació de la redacció del Projecte i execució de les obres de construcció d’un espai polivalent.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir