ANUNCI sobre aprovació definitiva d’un plec de clàusules administratives i un plec de condicions tècniques. Concessió demanial de l’ús privatiu de dos espais públics per a la construcció i explotació d’antenes de telefonia mòbil.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir