Anunci d’aprovació definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte administratiu especial d’explotació del Bar-Restaurant del Local Social.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir