Ajuts per a lloguer, hipoteca, desnonament.

Prestacions econòmiques d'urgència especial

RESOLUCIÓ TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials i per atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.

Aquesta Resolució entrarà en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds per accedir a les prestacions que regulen aquestes bases es poden presentar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució.

 • Entrada en vigor: 04/02/2013

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Extracte del Text Publicat

 • 2.1. Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya, les unitats de convivència de les quals tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social, la qual cosa els podria abocar a una situació extrema de risc d’exclusió social.
 • 2.2. Les persones destinatàries de les prestacions han de ser titulars d’un contracte de lloguer, d’un contracte de cessió o d’una subrogació sobre un habitatge, i ho han d’acreditar documentalment, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en relació amb els articles 15, 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d’unions estables de parella; ha de ser titulars d’un crèdit hipotecari o haver perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.
 • 2.3. No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges dels parcs públics i tampoc les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat.

Caràcter i modalitats de les prestacions

 • 3.1. Les prestacions objecte d’aquestes bases són considerades prestacions econòmiques d’urgència social, i queden excloses del sistema de concurrència pública. Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter puntual, en els casos en què es sol·licita la prestació per haver contret un deute, i per un període d’un any, en els casos en què se sol·licita la prestació perquè s’ha produït la pèrdua de l’habitatge habitual, sempre que es disposi de l’informe favorable dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada i que es compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
 • 3.2. Les prestacions d’urgència especial tenen les següents modalitats:
  • a) Prestació per al pagament del deute contret de rendes del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària.
  • b) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats, que consisteix en un ajut per pagar els rebuts del lloguer durant un període de fins a dotze mesos i que pot incloure les despeses de fiança o d’accés a un altre habitatge.

Condicions per a l’accés a les prestacions

 • 4.1. Prestació per al pagament de les rendes pendents del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària.
  • a) Per poder accedir a aquestes prestacions cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer o quotes d’amortització des del moment en què es presenta la sol·licitud.
  • b) Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si s’escau, es podrà resoldre favorablement sempre dins dels límits de les quanties establerts a la base 9 d’aquesta Resolució.
  • c) Excepcionalment, quan el deute acumulat superi els límits establerts a la base 9, i sempre que es justifiqui documentalment que s’ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l’habitatge, per pagar l’excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la prestació.
  • d) Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim establert a la base 9 d’aquesta Resolució, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
  • e) Les persones que hagin estat beneficiàries amb anterioritat fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de dos anys entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.
 • 4.2. Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.
  • a) Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada.
  • b) Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a sis mesos. Per a les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució, el termini anterior s’amplia en dotze mesos.
  • c) Per poder accedir a aquesta prestació cal estar en condicions de poder pagar les rendes del lloguer.
  • d) Les persones sol·licitants han de ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge o estar en procés de cerca d’habitatge. En aquest últim supòsit, es podrà dictar una resolució favorable de la sol·licitud de prestació condicionada a l’aportació del contracte d’arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de la seva notificació.

Requisits que han de complir les persones beneficiàries

 • 5.1. Requisits generals
  • a) Poden ser perceptores les persones que preveu la base 2.1, sempre que la unitat de convivència de la qual formen part tingui uns ingressos mensuals no superiors a 2,35 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat i compleixin els requisits específics per a cada tipus de prestació.
  • b) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
  • c) L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
  • d) Aquestes prestacions s’adrecen a persones que es troben en situació de risc, i la constitució de garantia o aval per part de tercers no és obstacle per a l’atorgament de la prestació.
 • 5.2. Requisits específics de les prestacions per al pagament de deutes de lloguer
  • a) Haver contret un deute, sempre que la data del primer rebut de lloguer impagat no sigui superior a dotze mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, amb excepció dels casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.
  • b) Deure a un/a creditor/a les rendes del lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.
  • c) Que l’import del lloguer a pagar no superi els imports mensuals màxims següents:
   • 800 euros si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.
   • 700 euros a la demarcació de Barcelona.
   • 550 euros a la demarcació de Tarragona.
   • 500 euros a la demarcació de Lleida.
   • 550 euros a la demarcació de Girona.
  • d) Les persones sol·licitants han d’haver pagat el lloguer un període mínim de sis mesos des de la signatura del contracte fins al període per al qual se sol·licita la prestació, llevat del supòsit de les prestacions que preveu la base 4.1.d), per a les quals s’exigeix el pagament de tres mesos.
  • e) A la data de la resolució de la prestació ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer superior a vuit mesos o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.
  • f) No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.
 • 5.3. Requisits específics de les prestacions per pagar les quotes d’amortització hipotecària
  • a) Deure a un/a creditor/a les quotes d’amortització d’un préstec hipotecari de l’habitatge destinat a domicili habitual i permanent, per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.
  • b) L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari a pagar per part de la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:
   • 1000 euros si l’habitatge està situat a la ciutat de Barcelona.
   • 900 euros a la demarcació de Barcelona.
   • 700 euros a la demarcació de Tarragona.
   • 700 euros a la demarcació de Lleida.
   • 700 euros a la demarcació de Girona.
  • c) Les persones sol·licitants han d’haver pagat les quotes d’amortització hipotecària d’un període mínim de dotze mesos anteriors al període per al qual es sol·licita la prestació, llevat del supòsit de les prestacions que preveu la base 4.1.d), per a les quals s’exigeix el pagament de tres mesos.
 • 5.4. Requisits específics de la prestació per a situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.
  • a) L’import de la renda del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:
   • 750 euros si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.
   • 600 euros a la demarcació de Barcelona.
   • 450 euros a la demarcació de Tarragona.
   • 400 euros a la demarcació de Lleida.
   • 450 euros a la demarcació de Girona.
  • b) Acreditar uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer.
  • c) Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual es sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit que hagi subscrit conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • d) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en la mateixa entitat de crèdit on es tingui domiciliat el pagament del lloguer.

 Quantia de les prestacions

 • 9.1. La quantia màxima de les prestacions regulades per aquestes bases és de 3.000,00 euros per a cada modalitat.
 • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions, en els supòsits regulats a la base 3.2.b), és com a màxim de dotze mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima anterior.
 • 9.2. La prestació per fer front a situacions de pèrdua de l’habitatge regulades a la base 3.2.a) es pot atorgar per despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer i per al pagament dels rebuts del lloguer, o únicament per aquest segon concepte.
  • a) La quantia màxima de la prestació per satisfer despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer és de 600 euros.
  • b) La quantia màxima per satisfer el pagament del lloguer és de 2.400 euros, que es poden fer efectius en pagaments fraccionats dins dels dotze mesos següents a la concessió de la prestació, sempre que s’acrediti el pagament mensual del lloguer. Quan l’import del lloguer anual sigui inferior a 2.400 euros, la prestació s’atorgarà per l’import anual del lloguer.
 • Es reconeix el dret a percebre aquesta prestació a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s’ha dictat una resolució condicionada a l’aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s’hagi aportat el contracte.

Per tal de mantenir aquesta entrada actualitzada adjuntem l'enllaç a la pàgina corresponent del Departament de Territori i Sostenibilitat:

Compartir