Activitat industrial existent en sòl no urbanitzable.

En relació a una consulta sobre la legalització ambiental d'una activitat industrial existent en sòl no urbanitzable entenem que cal remetre’s al Règim transitori de les edificacions i de les activitats en sòl no urbanitzable de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

Aquesta Llei preveu que les edificacions o les instal·lacions industrials existents en sòl no urbanitzable, degudament autoritzades d’acord amb la legislació urbanística anterior a la Llei 2/2002, mentre no cessin l’activitat per a la qual van ésser autoritzades, poden ésser objecte de les obres de conservació, d’adequació i de millora que siguin necessàries per al desenvolupament correcte de l’activitat.

També poden ésser objecte d’obres d’ampliació si són necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a adequar-la a la normativa aplicable en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats, (Llei 20/2009) sempre que es justifiqui suficientment l’interès social de l’activitat en termes econòmics i de llocs de treball.

Si es tractaria d’edificacions i instal·lacions industrials degudament autoritzades i en funcionament, però que li cal la documentació ambiental cal remetre’s a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) que va entrar en vigor l’agost de 2010 i que ha sofert algunes modificacions.

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir